mandag 12 jan 2015 - Ansager
Naturstyrelsen opkøber dambrug
Ansager dambrug er blandt de dambrug, som naturstyrelsen opkøber
Ansager dambrug er blandt de dambrug, som naturstyrelsen opkøber Foto: Johnny Enghave
I Varde Kommune glæder dambrugsejere, lodsejere, lokale foreninger og lystfiskere sig over, at Naturstyrelsen har givet tilsagn om økonomiske støtte til opkøb af 6 dambrug, hvor der nu vil blive skabt passage for vandrende fisk som snæbel, laks og havørreder.

Varde Kommune tog hurtigt kontakt til alle dambrugsejere i kommunen for at orientere om Naturstyrelsens afsatte pulje på 20 mio. kr. til opkøb af dambrug for at skabe passage til opstrøms liggende vandløbsstrækninger, som det er målsat i statens vandplaner.

Fra dambrugernes side viste der sig hurtigt en stor interesse, og kommunen engagerede sig i at udarbejde foreløbige aftaler, der blev handlet på plads i en god og åben dialog, hvor dambrugsejere viste interesse for at indgå en aftale. Den hurtige ekspedering af sagen er en konsekvens af, at Varde Kommune og kommunens dambrug i forvejen var i dialog om implementeringen af de nye nationale miljøkrav.

Stor betydning for Ansager

"Jeg er meget tilfreds med, at projektet, der fjerner opstemninger og spærringer i danske vandløb, er tænkt så langt fra ministeriets side, at der følger penge med til at kompensere i et vist omfang for de erhvervsvirksomheder, der nu lukker ned. Økonomisk er vi ikke i mål endnu med at kunne genskabe natur og vandløb de steder, hvor der nu er givet tilsagn, men det bliver næste fase. Jeg vil gerne fremhæve, at særligt i Ansager får projektet stor betydning, idet det vil være en forlængelse af genopretningsprojekt Varde Å og den tidligere fjernelse af stemmeværk ved Sig Fiskeri. Således vil Varde Å have frit løb uden reguleringer helt ude fra Ho bugt og langt ind i landet”, siger udvalgsformand for Plan og teknik udvalget, Preben Friis-Hauge (V), og fortsætter:
”Ud over fordele for vandløb, natur og fisk, så antager jeg tillige, at boligområdet ved Egedalen i Ansager samt boligerne nord for Ansager dambrug, nok får en helt anden natur i deres baghave, end de har det i dag. Det kan måske skabe mere vækst og udvikling i Ansager”.

Varde Kommune har i høringssvar til vandplanerne ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at det vil være kompliceret at finde løsninger i forhold til nogle dambrug. Synspunktet er siden dokumenteret ved udarbejdede for projekter for genskabelse af passage, der ofte har vist sig meget omkostningstunge og komplicerede at lave, da det samlede produktionsanlæg ofte fylder godt op i ådalen.

Nu er muligheden åbnet op for, at der kan laves passager, så vandløbene genskabe som de var, før der blev etableret dambrug. ”Jeg er på den ene side ked af, at en erhvervsvenlig kommune som Varde mister 6 dambrug. Omvendt er jeg tilfreds med at dambrugsejere med utidssvarende dambrug, der står overfor en række store miljøinvesteringer, nu kan blive hjulpet ud af erhvervet på en økonomisk fornuftig måde”, siger Preben Friis-Hauge (V).

Varde kommune retter nu henvendelse til dambrugsejerne, så den foreløbig aftale kan erstattes med en endelig aftaler.

Pressemeddelelse

Fakta om de opkøbte dambrug:

Dambrug / Foder(ton/år)

  • Ansager Mølle Dambrug, Ansager Å / 240
  • Orten Dambrug, Marie-Grydvad-Orten bæk / 54
  • Agerbæk Dambrug I, Ålunde-Agerbæk-Debel bæk / 51
  • Agerbæk Dambrug II, Debel Nordre bæk / 5,3
  • Debel Fiskeri, Ålunde-Agerbæk-Debel bæk / 24
  • Gravlund Dambrug / 5

I alt 379,3 ton foder/år

vist 1029 gange  
torsdag 19 apr 2018 - Ansager
De mange fremmødte vidnede om stor interesse for vandløbsrestaurering af Ansager å
onsdag 11 apr 2018 - Ansager
Alle interesserede er velkomne til indvielsen torsdag den 19. april og Varde Kommune står klar med pølser
lørdag 24 mar 2018 - Ansager
Med kun få inviterede til den historiske begivenhed blev Ansager Å onsdag morgen kl. 9 lagt tilbage i sit gamle løb
mandag 12 mar 2018 - Ansager
Ved åens sidste sving ved den tidligere opstemning rammes spånsjern ned for at holde på det opgravede mudder
fredag 2 feb 2018 - Ansager
Læserbrev om informationsniveauet ved å-projektet af Flemming Nørskov, Egedalen i Ansager
tirsdag 19 dec 2017 - Ansager
Bunden i åen kunne ikke bære en af de tunge gravemaskiner, som indtil videre sidder urokkelig fast i dyndet
fredag 1 dec 2017 - Ansager
Alt vandet i åen er ledt gennem det tidligere dambrugsområde og det gamle åløb er tørlagt
onsdag 29 nov 2017 - Ansager
Betonspærringen ved afløbskanalen er fjernet for at gøre klar til at åen midlertidigt kan føres over i kanalen
fredag 24 nov 2017 - Ansager
Adgangsvej for de tunge maskiner er etableret ved rundkørslen på Egedalen
torsdag 16 nov 2017 - Ansager
Nu bliver der snart fri passage for laks og andre fisk når opstemningen til dambruget fjernes
torsdag 30 apr 2015 - Varde
Der er sket fremgang i laksebestanden i Varde Å, viser en rapport fra Danmarks Center for Vildlaks. Med de rette forhold er der mulighed for at øge laksebestanden til knap 4000 gydelaks i fremtiden
tirsdag 3 jan 2012 - Ansager
Laksene i Ansager å når nu ikke længere end til dambrugsopstemningen i Ansager by