torsdag 30 apr 2015 - Varde
Varde Å på vej til at blive lakseparadis
Stor Vardelaks
Stor Vardelaks Foto: Pressefoto
Der er sket fremgang i laksebestanden i Varde Å, viser en rapport fra Danmarks Center for Vildlaks. Med de rette forhold er der mulighed for at øge laksebestanden til knap 4000 gydelaks i fremtiden

En laksehabitatundersøgelse beskriver vandløbskvaliteten i Varde Å. Undersøgelsen viser at der i dag er en bestand på 1.353 vilde gydelaks i systemet, og at bestanden kan øges med 676 gydelaks alene ved at skabe yderligere passage i de områder der nu er spærrede. I rapporten er der beskrevet 11 spærringer, der inden for en kort årrække skal åbnes op for. Opstemningen ved Møllen i Ansager er en af de spærringer, der om kort tid fjernes.

Varde Å laksen blev reddet

Efter et meget lavt antal af laks i Varde Å i 1990erne blev der opstillet konkrete tiltag til at forbedre laksebestandens leve- og gydevilkår. Man fandt i 1998 spor efter den oprindelige Vardelaks og indførte fredning i tre år, samtidig med projekter med fokus på avlsarbejde, udsætninger, passageforhold og vandløbenes kvalitet. Disse tiltag har de sidste 20 år givet pote, så laksebestanden i dag er særdeles fornuftig og med stort voksepotentiale. Det er dog stadig nødvendigt at udsætte laks i Varde Å for at sikre bestanden og et rekreativt fiskeri.

- Det er en rigtig god undersøgelse, som forklarer, hvad der har virket men også hvad vi kan gøre for at få endnu flere laks i Varde Å systemet, siger Per Nyhus, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Billund Kommune.

Fisketurisme med gevinst

Fisketuristmen er i år større end nogensinde og mange nordeuropæere rejser til de danske vande for at fiske. Økonomisk er gevinsten stor ved at forbedre forholdene for laksebestanden i Varde Å, så der med tiden bliver flere fisk at fange. Siden 1990erne har laksefangsterne i Varde Å været stigende. I Skjern viser en socioøkonomisk undersøgelse af laksefiskeriet i Skjern Å fra 2014, at lystfiskere årligt omsætter for 14,6 millioner kroner lokalt.

- I vores vision ”Vi i Naturen” indgår også fisketurismen og forbedringer af vandløbene. At laksebestanden har voksepotentiale i Varde Å er rigtig godt nyt. Vi forfølger anbefalingerne i rapporten og har i de kommende år afsat midler til konkrete vandløbsforbedringer, siger Preben Friis-Hauge, formand for Plan og Teknik i Varde Kommune.

Karsten Madsen

Fakta om laks:

Laksen er en vandrefisk, som skal have fri passage fra opvækstområderne i Varde Å-systemet til ædepladserne i Nordatlanten og retur, for at fuldende sin livscyklus. Ved at sikre gode passagemuligheder for laks ved eksempelvis dambrug og vandkraftværker, sikrer man også passage for andre vandrefisk som havørred, ål, snæbel, havlampretter m.fl.

Laks er indikatorer for god vandløbskvalitet, idet de stiller høje krav til vandløbenes fysiske kvalitet, men også vandkvaliteten skal være i orden. Laksene kræver iltrigt og rent vand, lavvandede områder med god strøm og grusbund hvor de kan gyde deres æg i grusbunden, og hvor ynglen kan finde skjul og føde. Har man en god laksebestand i et vandløb, finder man som oftest også andre rentvandskrævende vandløbsdyr og fisk, ligesom havørreder, stalling og havlampretter alle kræver grus i vandløbsbunden for at kunne gyde de næste generationer.

Rapporten kan hentes på Varde kommunes hjemmeside: LAKS I VARDE Å

vist 925 gange  
torsdag 19 apr 2018 - Ansager
De mange fremmødte vidnede om stor interesse for vandløbsrestaurering af Ansager å
onsdag 11 apr 2018 - Ansager
Alle interesserede er velkomne til indvielsen torsdag den 19. april og Varde Kommune står klar med pølser
lørdag 24 mar 2018 - Ansager
Med kun få inviterede til den historiske begivenhed blev Ansager Å onsdag morgen kl. 9 lagt tilbage i sit gamle løb
mandag 12 mar 2018 - Ansager
Ved åens sidste sving ved den tidligere opstemning rammes spånsjern ned for at holde på det opgravede mudder
fredag 2 feb 2018 - Ansager
Læserbrev om informationsniveauet ved å-projektet af Flemming Nørskov, Egedalen i Ansager
tirsdag 19 dec 2017 - Ansager
Bunden i åen kunne ikke bære en af de tunge gravemaskiner, som indtil videre sidder urokkelig fast i dyndet
fredag 1 dec 2017 - Ansager
Alt vandet i åen er ledt gennem det tidligere dambrugsområde og det gamle åløb er tørlagt
onsdag 29 nov 2017 - Ansager
Betonspærringen ved afløbskanalen er fjernet for at gøre klar til at åen midlertidigt kan føres over i kanalen
fredag 24 nov 2017 - Ansager
Adgangsvej for de tunge maskiner er etableret ved rundkørslen på Egedalen
torsdag 16 nov 2017 - Ansager
Nu bliver der snart fri passage for laks og andre fisk når opstemningen til dambruget fjernes
mandag 12 jan 2015 - Ansager
I Varde Kommune glæder dambrugsejere, lodsejere, lokale foreninger og lystfiskere sig over, at Naturstyrelsen har givet tilsagn om økonomiske støtte til opkøb af 6 dambrug, hvor der nu vil blive skabt passage for vandrende fisk som snæbel, laks og havørreder.
tirsdag 3 jan 2012 - Ansager
Laksene i Ansager å når nu ikke længere end til dambrugsopstemningen i Ansager by