torsdag 9 feb 2023 - Ansager
Overraskende fund: Sjælden musling fundet i Ansager Å
Tre flodperlemuslinger af samme art som der nu er fundet spor af i Ansager Å
Tre flodperlemuslinger af samme art som der nu er fundet spor af i Ansager Å Foto: MrKimm~commonswiki Copyright
Varde Å er det eneste kendte levested for flodperlemuslingen i Danmark, men nye undersøgelser finder den fredede musling yderligere to steder

Under genopretningen af Holme Å i 2020 fandt Varde Kommune gamle skaller fra flodperlemuslingen i den opgravede jord. Et tegn på, at flodperlemuslingen tidligere har levet i Holme Å, inden vandet blev frataget vandløbet til elproduktion på Karlsgårdeværket.

Fundet af skallerne har bevirket, at Miljøstyrelsen, Aage V. Jensen Naturfond og Varde Kommune er gået sammen om at afdække, hvorvidt flodperlemuslingen lever i flere tilløb til Varde Å-systemet end først antaget.

I fællesskab har man koordineret og kombineret flere undersøgelser, der rent praktisk betyder, at man har kunnet afdække et større geografisk område.

Prøverne er taget af NIVA Danmark, der har foretaget eDNA-undersøgelser på 18 forskellige lokaliteter i Varde Å-systemet med positive udslag i Varde Å, nedre Ansager Å og Holme Å. De positive resultater indikerer, at der er tale om få individer eller i bedste fald en lille levedygtig bestand.

Det er et overraskende fund, da det eneste kendte levested for flodperlemuslingen hidtil har været en strækning mellem Varde og Karlsgårdeværket.

Fremtidige indsatser for flodperlemuslingen

Miljøstyrelsen planlægger en opfølgende undersøgelse i 2023, der skal give mere præcis viden og data om bestanden.

Derudover ved man, at spærringer i vandløb for vandrende fisk såsom laksen er en trussel for flodperlemuslingen. Derfor fjerner Varde Kommune i 2023 spærringen ved Haltruplund Dambrug mellem Nordenskov og Tofterup, mens der arbejdes på en passageløsning ved Hesselho Dambrug øst for Tofterup.

Pressemeddelelse Varde Kommune

Fakta

  • Flodperlemuslingen er fredet i Danmark, og må derfor ikke samles ind.
  • Miljøstyrelsen har det nationale ansvar for overvågningen og kortlægningen af flodperlemuslingebestanden.
  • Flodperlemuslingen er afhængig af laksefisken som mellemvært for at kunne spredes til hele Varde Å-systemet.
  • Aage V. Jensen Naturfond og Den Danske Naturfond er medfinansierende af Holme Å-projektet, hvor Aage V. Jensen Naturfond også finansierer et overvågningsprogram af den biologiske artsudvikling i Holme Å.
  • Undersøgelsen er udført af NIVA Danmark og finansieret af Aage V. Jensen Naturfond, Miljøstyrelsen og Varde Kommune.
  • Undersøgelsen har omfattet ti lokaliteter i Holme Å og otte lokaliteter i Varde Å, Linding Å, Grindsted Å og Ansager Å.
  • e-DNA (enviromental DNA) er rester af DNA som findes i omgivelserne uden for en organisme.
  • Hele rapporten kan findes via dette link: Kortlægning af flodperlemusling i Varde Å-systemet ved brug af eDNA - en eftersøgning af nålen i høstakken
  • Flodperlemuslingen er et af de hvirvelløse dyr som bliver allerældst. Individer kan leve i over 100 år og den ældste fundne musling var 256 år gammel Wiki
  • Den når kønsmodning ved 18-20 års alder Wiki
vist 2244 gange