mandag 5 jul 2021 - Ansager
Cykelstier og kommende generalforsamling
Skovlund/Ansager Udviklingsråds referat 29. juni 2021

Deltagere: Kristian, Finn, Hanne, Inger, Peter og Kitty

Bordet rundt

Hanne:
Deltog den 3. juni i et demensmøde med Britta, Trine og Karsten. De planlagte aktiviteter, museumsbesøg og Candlelight dinner, er på grund af coronarestriktioner blevet udskudt. Aktiviteterne, der er finansieret af midler søgt hos Sundhedsstyrelsen, skal være afviklet inden udgangen af uge 41. Museumsbesøget ved Giveegnens Museum afvikles derfor den 22. september, og Candlelight Dinner på Møllen den 14. oktober 2021.
Demensgruppen håber at kunne deltage i åbent husarrangement den 18. august på Skovparken i Ølgod, hvor der er rundvisning i den nye demensafdeling.

Inger:
Har deltaget i møde i Hotellets anpartsselskab.

Peter:
Orienterer fra Skovlund Borgerforening, at der er igangsat en proces med henblik på udskiftning af taget, på bålhytten i Byparken. Der er på nuværende fundet 40.000kr til projektet og der ligger tilbud der beløber sig til 70.000kr.
Borgerforeningen forventer at det er realistisk, at taget kan skiftes i 2022.

Peter har desuden deltaget i møde med Autocamper-underudvalget i Ansager Byudvikling. Ansager Hotel har afgivet jord til en autocamperplads ved Hyttebyen. Man forventer at den er i drift i 2022.

Torsdag den. 1. juli bliver Ansager endnu grønnere med to offentlige dobbelte ladestandere. De står henholdsvis ved Hotellet og ved Hyttebyen.

Kitty:
Orienterer omkring det gamle tankanlæg i Skovlund.
Varde Kommune igangsætter fjernelse af anlægget over jorden snarest muligt. Og vil i slutningen af juli vende tilbage angående en drøftelse af de elementer, der befinder sig under jorden.

Der er afholdt møde mellem Varde Kommune og Gulddalslunds naboer. Hededanmark udtynder skoven til august.

Kitty har sikret sig plads nummer 2 på den konservative liste til novembers Regionsrådsvalg og har desuden haft fornøjelsen af at være båltaler til en velbesøgt smuk Skt Hans aften i Byparken i Skovlund

Kristian:
Fik en telefonisk henvendelse i starten af juni, fra en person (navn glemt) som beskæftigede sig med unge mennesker i området (fritidsbeskæftigelse). Han udtrykte en bekymring om de unges brug af hytte ved præstegårdshaven/kirken i Ansager, som ikke altid gik stille for sig. Men hvad skulle de ellers gøre ?
Vi Fik en snak om ungdomsklub -alternativ værested, musik, alkohol, opsyn m.m. Foreslog vedkommende at undersøge slagteriet - om det kunne være en mulighed.

Økonomi: Der er dags dato en saldo på 66.400kr

FUR
Hanne deltog i Fur-mødet d. 2. juni i Billum, der blev indledt med en rundvisning i byen. Det var spændende at se de grønne områder med stier, krocketbane, klubhus, kælkebakke og svævebane, der vidner om de mange frivillige, der lægger kræfter i deres lokalområde. Man kunne desuden godt glæde sig over Billums istandsatte gamle stationsbygning, der støder op mod et hyggeligt torvemiljø.

Punkter fra dagsordenen:

Solceller:
Ølgod UR har sammen med Skovlund Ansager UR sendt et høringssvar til Varde Kommune. Varde Kommune har udpeget 7000ha til solcelleanlæg i kommuneplanen 2021. Behovet er ca. 245ha. Vi frygter, at noget, som bliver godkendt i kommuneplanen, kan være svært at få ændret igen. Det kan skabe utryghed i forhold til nye tilflyttere, hvis der er uklarhed, om de pludselig bliver nabo til et større solcelleanlæg. FUR var enig i, at kortmaterialet var upræcist, og at de 7000ha var overdrevet for at opnå de 245ha. til solceller. Desuden blev der opfordret til at sikre, at solcelleområderne bliver reetableret efter endt brug, ligesom der blev opfordret til, at Varde Kommune gik forrest i etablering af solceller på kommunale bygninger.

Høringsproces i Ho:
I UR Blåvandshuk har man været meget forundret og foruroliget over, at en så vigtig sag som en ny lokalplan for et Golfhotel kan blive hastegennemført på under en uge. Sagen blev drøftet i FUR, hvor der var en generel enighed om, at det er vigtigt , at sager ikke hastes igennem. Der skal være tid til at konsultere specialister og drøfte på et ligeværdigt og reelt grundlag.

Delebus:
Allan Capion præsenterede et ildsjæleprojekt, der omhandlede delebussen ”Frøen” på halvøen Jungshoved og Præstø. Et spændende projekt, hvor Vordingborg leasede en 8 personers delebus. Med frivillige chauffører, er det lykkedes at skabe en billigere kørselsordning i forhold til flextrafik. Ordningen må ikke være konkurrenceforvridende og må derfor ikke give hverken underskud eller overskud.
For at leve op til Trafikstyrelsens krav er der dog sat meget strikse regler for brugen af bussen.
Allan Capion gav udtryk for, at ”Frøen” er en stor succes for de lokale og har været med til at give Vordingborg Kommune et godt ry. Han kommer gerne, hvis nogen har lyst til at igangsætte et lignende projekt.

Bankforbindelser:
Foreninger kan ikke undvære en bankkonto til fondssøgning, kommunale tilskud m.m.. Negative renter og gebyrer rammer foreningerne hårdt. FUR indstiller til byrådet, at foreningernes bankkonti tages med i udbuddet, når varde Kommunes bankforbindelser sættes i udbud senere på året.

Projekt Tinyhouses og naturgenopretning i Varde Kommune:
Varde Kommune har tilmeldt sig en konkurrence om Danmarks Vildeste Kommune.
FUR bakker op om konkurrencen. Hvis der er nogen, som ønsker at deltage i et opstartsmøde om projektet, kan man henvende sig til Lisbeth Linding i Varde Kommune. Der vil blive udsendt materiale til udviklingsrådene til videreformidling.

Sensommermøde:
Fællesmøde mellem byråd og udviklingsråd den 19. august kl. 17 - 21 i Næsbjerghus.
Mødet omhandler turisme - bl.a. indlandsturisme, som Skovlund/Ansager UR har samarbejdet med 4 andre udviklingsråd om. Vi håber derved at sætte større fokus på området.

Årets lokale Landsby 2021:
Kåringen blev foretaget den 14. juni på Enghavegaard ved Billum, sidste års vinder.
Der var kun 2 deltagende landsbyer, hvoraf Horne løb af med sejren. Begge byer skal roses for deres mange aktiviteter under coronanedlukningen.

Næste FUR-møde:
9. september i kl. 17 - 21 i Årre.
Skovlund/Ansager foreslår, at det efterfølgende FUR-møde afholdes på Hotel Ansager med indledende rundvisning.

Cykelsti:
Udviklingsrådet har modtaget henvendelse fra Sabina Gandrup og Marianne Ahlers med ønske om cykelsti (se kort)

Udviklingsrådet drøftede blandt andet perspektivet i tryg skolevej, rideskolen, bosætning og turisme og ser positivt på initiativet. Udviklingsrådet indstiller gerne ansøgning om cykelstien og bidrager gerne med evt. supplerende argumenter.

Generalforsamling:
Kom til en hyggelig generalforsamling med en god snak og lidt godt til ganen. Det er på Ansager Hotel d. 16. august 2021 kl 19:00. Inge aftaler menu med Debbie.

Udviklingsrådet ønsker alle en rigtig dejlig sommer.

Referent Kitty

vist 677 gange