torsdag 3 jun 2021 - Ansager
Referat: Ordinært møde i Skovlund/Ansager Udviklingsråd
Virtuelt møde med Destination Vesterhavet og de 5 østlige udviklingsråd vedrørende indlandsturisme
Virtuelt møde med Destination Vesterhavet og de 5 østlige udviklingsråd vedrørende indlandsturisme Foto: Karsten Madsen
Torsdag d. 27/5 kl. 19.00 i Skovlund/Ansager Hallen

Deltagere: Kristian, Finn, Inge, Hanne, Søren, Peter og Kitty

1. Siden sidst

Kristian har deltaget i FUR-møde online og fortæller, at det var lidt vanskeligt at følge med i mødet som førstegangs deltager. Han hæftede sig ved at udviklingsrådene er blevet bedt om, ikke at komme med omkostnings forslag til budgettet, med mindre der følger besparelser med.

Årets Landsby køre i år som hidtil, men skal efterfølgende evalueres og evt. ændre form.

Turismestrategi og workshop i den forbindelse blev drøftet og Kristian informerede om et efterfølgende virtuelt møde med Destination Vesterhavet og de 5 østlige udviklingsråd vedrørende indlandsturisme. Vi afventer en opfølgning og referat fra mødet, som Destination Vesterhavet vil levere.

2. Bordet rundt

Den 19.05 deltog Hanne i demensgruppemøde for at fastlægge nye datoer for de 2 arrangementer, der blev bevilliget penge til af Sundhedsstyrelsen i 2020. Coronaen nødvendiggjorde, at aktiviteterne blev udskudt til 2021. Men det er ikke ligetil! Sundhedsstyrelsen kræver, at der søges penge på ny.

Peter fortæller at legepladsen i Skovlunds Bypark er sat op og han vil gerne benytte lejligheden til at sende en Tak til alle dem, der har gjort en stor indsats. Velkommen til store og små legebørn.

Kitty har deltaget i møder omkring indlandsturisme og bosætning.

Hun har afholdt møde med forvaltning omkring forskønnelsen af Skovlunds nordlige indfaldsvej. Der bliver plantet træer for 30.000kr til efteråret. Placering og sorter aftales med lodsejerne i august.

Så har der været lidt opmærksomhed på Byrådets forslag om meget store positivområder for solcelleparker.

Hun har deltaget i webinar omkring Nordeas ”Her bor vi”-fond og drøftelser om mulig anvendelse ”Brugs-pladsen” i Skovlund. I den forbindelse afventes der svar fra Varde Kommune på, hvornår tankanlægget fjernes i henhold til aftalen mellem Varde Kommune og Udviklingsrådet.

3. Økonomi

Saldo er 6.300kr dags dato. Peter vil undersøge om der findes en billigere bank. Kristian vil bede om en redegørelse for, hvad vi får for vores abonnement hos Pro Varde og Ruban.

4. FUR (Fælles Udviklingsråds møde 2. Juni)

Vi drøftede Varde Kommunes initiativ til at oprette en hjemmeside til Ansager og Skovlund med henblik på bosætning. Vi har en forventning om, at vores lokale aktiver bliver bragt i spil.

Indlandsturisme blev også drøftet. 5 Indlands-udviklingsråd (Helle Øst, Helle Vest, Skovlund/Ansager, Ølgod og HHST) har 26/4 afholdt et virtuelt møde med Destination Vesterhavet. Der blev ikke truffet beslutninger og der ligger endnu ikke noget referat.

De samme 5 udviklingsråd holdt selv et møde D. 10. Maj i Skovlund/Ansager Hallen. Her blev formålet med samarbejdet om indlandsturisme cementeret: Formålet er, at skabe værdier med lokal indtjening og arbejdspladser, salg i vores butikker, hotel og restaurationsbranche, samt oplevelse, guide og formidling.

På det sammen møde blev byrådets forslag til positivområde for store solcelleparker drøftet. Varde kommune skal etablere 240 hektar solceller før år 2050, for at leve op til nationale klimamål. Der er på nuværende i alt 7.377 hektar i høring til en kommuneplan der gælder i 4 år. Der var ønske om at sende et fælles høringssvar og mødedeltagerne forslog, at det undersøges om der kan findes 240 ha tag på erhvervsejendomme, som kan bruges til solceller. Således, at der ikke skal bruges naturområder til formålet. Skovlund/Ansager Udviklingsråd ønsker at bakke op om et fælles høringssvar.

5. Generalforsamling

-bliver d. 16. august på Ansager Hotel kl 1900. Kitty får det i Ansager og Skovlunds kalender.

6. Næste møde:

29. Juni kl 1800 – det er hos Inge

Punkter for nuværende er detaljer omkring generalforsamling samt høringssvar til kommuneplan. (Hanne og Finn afklarer i Ansager. Kristian og Kitty afklarer i Skovlund)

Det var dejligt at se hinanden igen!

På vegne af Skovlund/Ansager Udviklingsråd - Referent Kitty

vist 464 gange