tirsdag 15 maj 2018 - Ansager
Generalforsamling Ansager Hotel ApS
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Ansager Hotel ApS

Torsdag den 31. maj kl. 19.00 på Ansager Musik Hotel

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år (2017)
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Behandling af indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
        På valg er bestyrelsesmedlemmerne: Gert Thomsen, Ejvind Knudsen og
        Knud Erik Madsen (modtager ikke genvalg)
        På valg er bestyrelsessuppleant: Tove Beck
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

I henhold til vedtægterne er årsrapport og ledelsesberetning fremlagt til eftersyn for anpartshavere og kan rekvireres for anpartshavere ved henvendelse til:
Knud Erik Madsen på fjordmadsen@gmail.com.

På bestyrelsens vegne
Knud Erik Madsen, Ansager Hotel ApS

vist 835 gange