mandag 7 sep 2015 - Varde
Kommune: Budget på plads
Budgetforlig i Varde Kommune med fokus på vækst og udvikling

Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende år.

For forligspartierne har det været afgørende at fastholde tre grundlæggende målsætninger for budgettet, nemlig:

  • Uændret skat
  • Et anlægsniveau på mindst 80 mio. kr.
  • En kassebeholdning på 125 mio. kr.

For forligspartierne har det været en målsætning, at man kunne lægge sporet mod et budget i balance. Byrådet blev således i foråret præsenteret for et Råderumskatalog, som har givet mulighed for, at der kunne blive balance i budgettet samtidig med, at der bliver iværksat en række nye initiativer. Men forligspartierne må også erkende, at effektueringen af de mange forslag i Råderumskataloget påvirker serviceniveauet, men det har været forligspartierne på sinde at undgå de besparelsesforslag, som mest kritisk påvirker serviceniveauet.

Borgmester Erik Buhl (V) glæder sig over budgetforliget:
”Med dette års budgetforlig har vi fået et budget i balance og hvor skatten holdes i ro,” siger Erik Buhl og tilføjer, at han gerne havde set Socialdemokraterne og Enhedslisten med i forliget. ”Efter dette budgetforlig står 20 af Byrådets 25 mandater bag budgettet. Det er jeg glad for,” siger borgmesteren og tilføjer, at han håber på et fortsat godt samarbejde i Byrådet med alle Byrådets partier.

Peder Foldager Hansen, gruppeformand for Venstre i Byrådet siger om forliget:
”Vi har med budgetforliget sikret grundlaget for en sund økonomi og drift af Varde Kommune. Der er forsat midler til vækst og udvikling, herunder bl.a. vækstpulje, byudvikling, flere i arbejde, forbedret trafikforhold og midler til visionen. Ligesom vi har sikret et vedligeholdelsesløft vedr. haller, skoler og plejecentre. Færre børn og flere ældre har medført tilførsel af 20 mio pr år til ældreområdet. På skoleområdet har vi bevaret uændret vilkår for helhedsskolen og børnepasning, men valgt at øge undertiden pr lærer med en ½ time pr uge. Samlet set vurderer vi, at der fortsat er et godt grundlag for høj kvalitet på vore skoler.

Niels Christiansen, gruppeformand for Det konservative Folkeparti i Byrådet siger:
”Fra Konservativ side var det højeste budgetønske at få tilført flere midler til ældre- og sundhedsområdet, således at kommunens ældre borgere kan betjenes godt, og kommunens medarbejdere kan have et godt arbejdsmiljø. Vi er derfor glade for de ekstra 4,0 mio. kroner, som budgetforliget giver på det område, men vi forsøgte og havde meget gerne set et endnu højere beløb afsat til formålet. VI er ligeledes glade for de økonomiske midler, som er sat af til vækst og udvikling bredt i kommunen, da det er afgørende, at kommunens erhvervsliv og bosætning har gode vilkår. Vi er også glade for, at det mangeårige Konservative forslag om at skabe større åbenhed og direkte information til borgerne fra byrådsmøderne, nu - ved hjælp af begrænsede budgetmidler - bliver en realitet.”

Tina Agergaard Hansen, gruppeformand for Dansk Folkeparti i Byrådet siger:
”Det har for Dansk Folkeparti været vigtigt i budgetforhandlingerne at få tilført flere midler til ældreområdet og undgå, at aftenvagten blev fjernet nogle steder i kommunen. Ligeledes er vi glade for, at vores forslag omkring ansættelse af en farmaceut blev vedtaget, da vi hermed sikrer et optimalt fokus på medicinområdet i Varde kommune. Dansk Folkeparti er ligeledes glade for, at der er afsat øgede midler til bedre buskørsel samt flere cykelstier til skolebørnene,” siger Tina Agergaard Hansen.

Holger Grumme Nielsen, medlem af Byrådet for Radikale Venstre siger:
”Radikale Venstre glæder sig over, at der nu er afsat øgede midler til vedligehold af bl.a. skoler og haller. Samtidig har det været vigtig for os ikke at halvere midlerne til helhedsskolen, samt få afsat midler til bedre buskørsel. Radikale Venstre ærgrer sig over, at man ikke undgik at forøge lærernes undervisningstid, men har i lyset af, at Varde Kommune er den kommune i landet, hvor folkeskolelærerne underviser 5. mindst accepteret besparelsen. Endelig har Radikale Venstre i budgetforhandlingerne prioriteret at tilføre ældreområdet midler og at aftenvagten på en række ældrecentre ikke blev fjernet,” siger Holger Grumme Nielsen.

Socialdemokratiet og Enhedslisten står uden for forliget.

Pressemeddelelse, Varde Kommune

vist 555 gange