torsdag 6 jul 2023 - Ansager
God sommer
Første halvår af 2023 er nu gået, også i det kommunale politiske liv

Bosætning har som bekendt stået højt på dagsordenen i Varde Kommune. Derfor var det glædeligt at Ansager (+28 til 1305) i 2022 var blandt højdespringerne i antal indbyggere i Varde Kommune. Skovlund var stort set uændret i 2022, men kommer sikkert stærkt igen og genfinder tidligere vækst.

Tilvækst kræver boliger og dermed byggegrunde. Derfor er det glædeligt, at der arbejdes videre med 6 nye byggegrunde i Skovlund i tilknytning til eksisterende byggegrunde.

Desværre er det ikke så positivt for Ansager, som ikke kom med i første omgang. Årsagen skal findes i manglende salg af grunde i Varde Kommune det sidste års tid. Derved blev et beløbsmaksimum nået, hvilket desværre ramte Ansager. For at holde momentum i den positive udvikling for Ansager, stillede jeg derfor et ændringsforslag om en lille forøgelse af dette maksimum. Et forslag, jeg desværre stod alene med. Det skal dog drøftes igen den 31. august 2023 i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

I Udvalget for Plan og Teknik er det tillige besluttet, at arbejdet med udarbejdelsen af Lokalplan påbegyndes i 4. kvartal 2023 for Åhavevej. Så processen er fortsat i gang, og jeg ser gerne flere midler afsat til udstykning af grunde samt til grundkapitallån i forbindelse med opførelse af almene boliger. Det vil jeg arbejde for.

Broen over Ansager Å ved Søparken, som er skolesti fra Egedalen til Ansager Skole, arbejdes der fortsat på i Forvaltningen. Det var stillet i udsigt, at der ville komme en afklaring i foråret.

Hovedgaden i Skovlund har for nylig været besigtiget af Forvaltningen sammen med en Skovlund gruppe med henblik på ændring af belægningen. Iflg. gruppen var der enighed fra forvaltningen, men der er ikke kommet et konkret svar tilbage.

I Østergade, Ansager, er der meget ujævn asfaltbelægning efter fjernvarmeværkets renovering af rør. Det afventer separat kloakering, som jeg i skivende stund ikke kender tidspunktet på. Dette vil jeg følge op på, da ny asfalt ikke bør vente i årevis.

Ansager Plejehjem får jævnligt ros, når jeg er til møde i Udvalget for Social og Sundhed, hvilket vi kan glædes over med en stor tak til personalet herfra.

Varde Kommunes økonomi har det godt og 2024 ser også fornuftig ud. Forvaltning og byråd ser og planlægger frem mod 2030, hvor prognoserne siger, at der i værste fald kommer til at mangle op mod 150 mio. kroner og 300-600 medarbejdere. Der forventes omkring 500 færre elever i skolerne i 2030 – til gengæld bliver der flere ældre.

Så der skal på mange områder tænkes nyt eller anderledes. Hvad kan vi undvære af regler og administration og hvilke tekniske hjælpemidler kan vi få via robotter, IT mm.? Så der er nok af overvejelser, men heldigvis ikke akutte problemstillinger.

Jeg vil slutte med at ønske alle en god sommer.

Per Thisted

Vibevej 11, 6823 Ansager
Mail: pthb@varde.dk tlf. 29680929

Byrådsmedlem og med i Udvalgene for
Økonomi & Erhverv samt Social & Sundhed

vist 266 gange