søndag 16 jan 2022 - Ansager
Gangbroer i krattet mod Stemmeværkspladsen istandsat
Referat af ordinært bestyrelsesmøde torsdag d. 13/1 2022 kl. 19.00 i Skovlund/Ansager Udviklingsråd

Mødet holdt i Skovlund-Ansager Hallen

Deltagere: Kristian, Hanne, Finn, Inge og Kitty

1. Bordet rundt

Finn fortæller at det er blevet meget nemmere at gå fra Hallen og ud til Spærredæmningen. Mange gangbroer er gjort i bedre stand og der er kommet flere til. Det skal det lyde en stor tak for og hermed en opfordring til at tage den skønne tur.

Kristian fortæller at SYMBO har fået en ny bestyrelse og et forretningsudvalg.

2. FUR

Udviklingsrådet afholder hvert andet år et møde med Udvalget for Plan og Teknik, hvor direktøren for Plan, Kultur og Teknik tillige deltager. På dette møde får det enkelte udviklingsråd mulighed for at præsentere de nuværende forbedringsønsker og nye ideer/projekter for deres område. Udvalget for Plan og Teknik er tovholder (mødet afløser de nuværende årlige besigtigelser, hvor udviklingsrådet præsenterer forbedringsmuligheder i forhold til stier, veje, faciliteter m.m. for direktøren)

Skovlund Ansager Udviklingsråd ønsker mødet med Plan og teknik afviklet snarest. Kristan retter henvendelse til Lisbeth Linding med henblik på dato. Desuden kontakter han Ansager Byudvikling vedr. forslag til punkter på dagsordenen.
På mødet deltager Udvalget for Plan og Teknik, repræsentanter fra forvaltningen, udviklingsrådets medlemmer, herunder minimum én repræsentant fra hver af lokalsamfundene i udviklingsrådet.

Hvert udviklingsråd mødes med udvalget en gang hvert andet år, og mødet erstatter den nuværende årlige tur rundt i hver af de ni udviklingsråd. Det betyder, at der i lige år afholdes fire møder og i ulige år afholdes fem møder.
Udvalget for Plan og Teknik er mødeansvarlig, og mødet afholdes lokalt og varer anslået to timer. På dagsordenen er ideer til imødekommelse af lokalsamfundenes potentialer og udfordringer - herunder ”Udviklingspuljen til understøttelse af udviklingsplaner”, budgetønsker og områdets drift.

Forårsmødet med Byrådet er sat til 28. marts 2022 i Varde Fritidscenter.

3. Rådighedsbeløbet er dags dato 13.000 kr.

4. Ansøgning fra Styregruppen for forskønnelse af Skovlunds indfaldsvej på 5.500kr til vanding af træer i etableringsfasen. Ansøgningen imødekommes.

5. Foreningsmøde bliver 3. marts 2022 kl 1830. Det kommer særskilt invitation på Ansager Info.

Udviklingsrådets medlemmer og repræsentanter fra borgerforeninger/lokale foreninger i de tilknyttede byer. Mødet varer 3 timer og afholdes årligt. Udviklingsrådet er mødeansvarlig.
Hensigten med mødet er at skabe gennemsigtighed på tværs af lokalsamfundene i det enkelte udviklingsråd og på dette grundlag kortlægge fælles udfordringer og potentialer. Målet med kortlægningen er at fastlægge, aftale og bemande fælles projekter og arrangementer.
Derudover skal mødet hvert andet år give input til udviklingsrådets og repræsentanterne for de lokale foreningers møde med Udvalget for Plan og Teknik i januar. Sidst, men ikke mindst, så klæder mødet og mødets resultater formanden for udviklingsrådet og medlem af FUR på til det kommende års møder i FUR.

6. Generalforsamling 17. marts 2022 kl. 19 på SYMBO.

Der er 4 medlemmer på valg. (2 fra Skovlund sogn og 2 fra Ansager sogn)

7. Indlandsturisme

Kristian viser Destination Vesterhavet rundt i 6823.

Referent Kitty

vist 643 gange