søndag 26 sep 2021 - Ansager
Generalforsamling i Skovlund-Ansager Hallen
Referat af SA-Hallens generalforsamling torsdag den 23. september 2021

1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen peger på Mikkel Fisker fra advokatfirmaet Dahl som dirigent – vælges.

Mikkel konstaterer, at selvom fristen for afholdelse af GF ift. vedtægter ikke er blevet overholdt- så er generalforsamlingen beslutningsdygtig - da Corona har været skyld i udskydelsen.

Bestyrelsen peger på Pus som protokolfører - vælges.

2. Formandens beretning om SA-Hallens virksomhed i det forløbne år:

Årsberetningen for året 2020 er præget af 2 markante faktorer. For det første er Hallens drift og dermed regnskabet påvirket af corona epidemien, som har gjort at både motionscentret og Multihallen og den store hal af flere omgange har været nødsaget til at holde lukket. Regnskabet vi skal gennemgå om lidt bærer præg af corona situationen, og de nationale nedlukninger. Regnskabet for året 2021 bliver også påvirket pga. Corona epidemien, og dermed nedlukning i de første måneder af året.

Den næste markante faktor er årsag til, at det er mig, som formand der fremlægger beretningen. Årsagen til dette er at i løbet af efteråret 2020, fra henholdsvis Varde Kommune, samt en af foreningerne som bruger SA-Hallen, blev rejst kritik omkring halbookingen og faktureringen af halbookingen. Denne kritik kulminerede i starten af året 2021, med at Varde Kommune udtrykte mistillid til den daværende bestyrelse, og efter flere kritiske artikler i Jydske Vestkysten og Ugeavisen, valgte Varde Kommune, at politianmelde henholdsvis bestyrelsen og den tidligere halbestyrer. Bestyrelsen valgte på dette grundlag at trække sig som bestyrelse ved Skovlund-Ansager Hallen, og indstille til repræsentantskabet, at danne en ny bestyrelse. I relation til den igangværende sag, valgte halinspektør Jimmi Larsen også at opsige sin stilling pr. 1. april 2021.

Den nævnte igangværende sag er ikke afsluttet, jeg kan dermed ikke sige mere om denne sag.

Den nye bestyrelse fra april 2021 og frem

Jeg vil kort nævne, hvad vi i den nye bestyrelse har opnået til dags dato. Jeg vil samtidig sige, at det er ikke alt vi i bestyrelsen har foretaget os, der har været perfekt, men vi har tilpasset hen ad vejen, og jeg synes vi som bestyrelse er lykkedes med rigtig mange opgaver. Vi har som bestyrelse valgt at informere direkte til repræsentantskabet, samt har informeret på lokale hjemmesider, og Facebook når der har været relevant nyt.

I juni måned er der fremsendt en sommerhilsen, med en status på SA-Hallens drift og planer, til formændene i de foreninger som er brugere af SA-Hallen, samt 3 relevante byrådsmedlemmer og 3 fra Forvaltningen Kultur, Fritid og Teknik / Varde Kommune.

Mandag d. 29. marts 2021 afviklede repræsentantskabet et virtuelt møde med Karsten Rimmer og Thomas Jaap fra Varde Kommune. Dette virtuelle møde er registeret som møde nr. 1, i den nye bestyrelses møderække, hvor vi i alt har afholdt 7 bestyrelsesmøder i perioden fra 29. marts 2021 til dags dato. Jeg opremser kort forløbet for den nye bestyrelse her.

7. april 2021. Konstituerede bestyrelsen sig 3 kvinder og 3 mænd, hvor et ansættelsesudvalg blev nedsat. Maiken, Mikkel og KRK. Andre opgaver blev der over tid også etableret underudvalg til, men hovedfokus, var at få ansat personale til at håndtere den daglige drift.

Onsdag d. 28. april-2021 underskrev vi ansættelsesaftale med Halassistent Susanne Skou Kristensen, med ansættelsesstart 1. juni 2021.

Midt i juni 2021, underskrev vi ansættelsesaftale med Centerleder Danny Bruslund. Ansættelsesudvalget har i alt ”prikket til” og snakket med 5-6 emner til de nævnte stillinger. Vi synes vi er lykkedes med, at ansætte 2 meget kompetente personer, som begge har et stort netværk og mange ideer, og vi ser frem til at se disse ideer blive ført ud i virkeligheden. Susanne og Danny kommer begge med en enorm god energi og lyst på opgaverne.

I hele perioden har bestyrelsen/jeg haft enorm stor glæde af at kunne trække på Maria Brix Thomsen, som er tilknyttet SA-Hallen via et afklaringsforløb. Maria har bidraget med god energi og overskud, og har rigtig mange gange, sørget for, at udfordringer er blevet løst på fantastisk vis. Vi håber at komme i mål med en Flex job aftale med Maria inden udgangen af 2021.

I perioden fra april 2021 til dags dato, har vi ikke sagt nej til arrangementer eller forespørgsler, men Hallen har holdt åben i det omfang det har været muligt i relation til Covid-19 restriktioner. Der er afviklet møder, mindesamvær, Hallen åbnede på dagen hvor det var muligt for henholdsvis ungdom Badminton, og efterfølgende senior idræt. Spinninginstruktørerne meldte sig på banen, med det samme denne aktivitet kunne begynde. Motionscentret åbnede også igen på dagen hvor dette var muligt d. 1. august 2021. Tak til alle som har været behjælpelige med at få hjulene i gang, og med at holde dem i gang. Det har været dejligt at mærke, at der stille og roligt er kommet gang i aktiviteterne igen.

Vores personale og bestyrelsen har stadig rigtig mange punkter og arbejdsopgaver, som der skal tages hånd om. Listen er lang og opgaverne mange, ideerne ligeså, men vi glæder os hver gang, at vi kan sætte et flueben ud for en løst opgave på listen. Vi håber på forståelse for, at vi er nødt til at prioritere opgaverne, og forståelse for at Danny og Susanne begge er ganske nye i jobbet, og de har ikke hverken 5-10 års erfaring at trække på. Der er i stor grad brug for, at Hallens personale får ro til at opbygge en hverdag, og nogle rutiner, som gør at vi har en velfungerende drift her i SA-Hallen.

Jeg vil gerne rette en stor tak til bestyrelsen som har været ganske fantastiske at arbejde sammen med. Alle har budt ind med stor energi og har været gode til at byde ind på de opgaver der er dukket op undervejs. Der er brugt meget tid på mailkorrespondance, samt telefonsamtaler med mere. Underudvalgene der har været nedsat, har fungeret godt. Tonen har altid været god og konstruktiv. Bestyrelsen har bestået af Maiken, Jytte, Pus, Mikkel og Henrik. Som foreningsrepræsentanter har Bent Haahr og Lars Dyhr, deltaget på bestyrelsesmøderne og har bidraget med input til de drøftelser der har været på møderne. Af den nuværende bestyrelse stiller alle i den nuværende bestyrelse sig til rådighed for en ny periode, med undtagelse af Maiken, som påbegynder videre uddannelse, og derfor ikke har tid til bestyrelsesarbejdet.

Jeg synes fremtiden for SA-Hallen ser lys og fornuftig ud, og er af den overbevisning, at der på sigt kommer endnu mere liv. Der er en ganske fornuftig udlejning af den store hal, men vi arbejder på at finde aktiviteter, som kan give liv og bookede haltimer i Multihallen. Gode ideer og initiativer, er meget velkomne. Der er ingen tvivl om, at Skovlund-Ansager Hallen, har brug for foreningerne, Foreningerne har brug for Hallen og både foreningerne og SA-Hallen har brug for et godt samarbejde med Varde Kommune.

Et personligt ønske fra min side kunne være, at der tages initiativ til et møde med Varde Kommune og repræsentanter fra Skovlund-Ansager Hallen, sådan at der kan arbejdes på at finde en mindelig og konstruktiv løsning på den igangværende sag, som er opslidende for alle parter. Der er afholdt et godt og konstruktivt møde med Bo Villumsen og Berith Andreasen fra Varde Kommune. Til Generalforsamlingen er der inviteret henholdsvis 3 fra byrådet, Borgmester Erik Buhl, Formand for Kultur & Fritid Mads Sørensen, samt Niels Haahr Larsen, her fra lokalområdet. Niels Haahr deltager her ved Generalforsamlingen. 3 er inviteret fra forvaltningen for Kultur og Fritid, hvor Direktør Thomas Jaap, er desværre blevet forhindret, men Karsten Rimmer deltager her ved Generalforsamlingen. Håbet er at Varde Kommune også vil arbejde på en konstruktiv løsning og et godt samarbejde fremadrettet.

Hermed vil jeg slutte Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse:

Vores revisor fremlagde regnskabet der var ingen spørgsmål eller kommentarer til årsrapporten og generalforsamlingen godkendte den.

4. Kassereren fremlægger budgettet til godkendelse:

Vores kasserer Jytte Mathiesen fremlagde budgettet - der var ingen spørgsmål eller kommentarer og generalforsamlingen godkendte den.

5. Valg af repræsentantskabsmedlemmer:

I lige år er der 6-8 medlemmer på valg og i ulige år 7-9 medlemmer på valg til repræsentantskabet.

Følgende var på valg i år: Christian Fogstrup - Kurt Kristensen - Ole Nielsen - Tom Krongaard - Gert Thomsen - Mikkel Sadova - Jørgen El Kristensen - Karsten Runnom Kristensen - Leif Jørgensen.

Alle modtog genvalg på nær Christian Fogstrup.

Så 2 nye medlemmer skulle vælges og her blev Lars Emborg og Louise Kruse valgt.

6. Valg af revisor:

Revisor blev genvalgt.

7. Behandling af indkomne forslag:

./.

8. Eventuelt:

./.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet videre til formanden Karsten, som takkede for fremmødet og inviterede på kaffe.

Konstituering

Repræsentantskabet mødtes kort for at vælge bestyrelse og her blev følgende valgt og efterfølgende konstitueret:

Formand:Karsten Kristensen
Næstformand:Henrik Vinding
Kasserer:Jytte Mathiesen
SIV-medlem:Mikkel Sadova
Sekretær:Pus Hansen
vist 360 gange