søndag 5 sep 2021 - Ansager
Referat: ABU generalforsamling 2021
Planer for udvikling af Ansagers bymidte inklusiv torvet blev drøftet på generalforsamlingen under eventuelt
Planer for udvikling af Ansagers bymidte inklusiv torvet blev drøftet på generalforsamlingen under eventuelt Foto: Karsten Madsen
Generalforsamling fra Ansager Byudvikling d. 19.08.21 afholdt på Ansager Hotel

1. Valg af dirigent: Gert Thomsen
Dirigenten startede med at konstatere, at det af vedtægterne fremgår, at der afholdes generalforsamling årlig. Dette har grundet COVID situationen ikke været muligt. Der er ingen indvendinger og generalforsamlingen er således beslutningsdygtig.

2. Valg af referent: Lilian Hinsch

3. Godkendelse af referat.
Punktet udgår og bestyrelse skal arbejde på, senest ved næste generalforsamling at komme med forslag om at fjerne punktet fra vedtægterne.

4. Formandens beretning ved Per Thisted.
Beretningen blev godkendt.

Hent beretning som: PDF

5. Regnskabsaflæggelse ved kasserer Karsten Madsen
Regnskabet blev godkendt.

Hent regnskab for 2019/2022 som: PDF
Hent regnskab for Søparken: PDF

6. Budget og fastsættelse af kontingent ved kasserer Karsten Madsen.
Budgettet blev godkendt. Ingen ændringer til kontingent.

7.Indkomne forslag:
Ingen forslag modtaget.

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg: Frank Sørensen, Lisbeth Mortensen, Lilian Hinsch. Derudover ønsker Per Thisted at udtræde af bestyrelsen.
Genvalg til Frank Sørensen og Lilian Hinsch
Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer: Rene Kristensen og Ulla Bruslund.

9. Valg af suppleanter.
På valg var Maiken Rasmussen
Nyvalgt suppleant: Marianne Høj Ahlers

10. Valg af revisor:
På valg Lars Blak og Finn Grundahl
Genvalg til Finn Grundahl
Nyvalgt revisor: Per Thisted

11. Eventuel:
Der var god spørgelyst til forskelligt, bl.a. planerne for bymidten, hvor der blev orienteret om at der arbejdes med helhedsplan for bymidten, og der senere vil komme borgermøde herom.

Referent Lilian Hinsch

Konstituering

På et bestyrelsesmøde den 1. september kl. 19.00 på arkivet konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Frank Sørensen
Kasserer: Karsten Madsen
Sekretær: Lilian Hinsch

vist 514 gange