torsdag 10 sep 2020 - Skovlund-Ansager
Budget: Høringssvar fra Skovlund-Ansager Udviklingsråd
Forsidebilledet på budgetforslaget er et landskab i tåge. Derfor dette fotovalg, der viderefører en eventuel symbolik, der måtte ligge i fotoet.
Forsidebilledet på budgetforslaget er et landskab i tåge. Derfor dette fotovalg, der viderefører en eventuel symbolik, der måtte ligge i fotoet. Foto: skeeze fra Pixabay Copyright
Her følger de høringssvar som Udviklingsrådet har indsendt vedrørende Varde Kommunes budget for 2021-2024

Byrådet begyndte forhandlingerne om næste års budget onsdag den 9. september, og fredag den 11. september klokken 10 forventes forligspartierne at præsentere aftalen på et pressemøde i Byrådssalen på Varde Rådhus.

A19 Frelloskolen - trafiksikkerhed, forbedring af nuværende serviceniveau

 • Skovlund/Ansager Udviklingsråd kan ikke anbefale at der anvendes 4.74 mio. kr. på trafikale serviceforbedring i forbindelse med den nye Frelloskole, da der i forvejen er afsat 10,4 mio. Kr. til formålet.
 • Budgetønsket vil sammen med budgetønske A20 ca. 12,5 mio. kr. forringe mulighederne væsentligt, for anlægsinvesteringer i oplandet og andre dele af Varde Kommune. pdf

A20 Frelloskolen - trafiksikkerhed, supplerende tiltag

 • Skovlund/Ansager Udviklingsråd kan ikke anbefale at der anvendes 7.575 mio. Kr. på øget trafiksikkerhed i forbindelse med den nye Frelloskole, da der i forvejen er afsat 10,4 mio. kr. til formålet.
 • Budgetønsket vil sammen med budgetønske A19 forringe mulighederne med ca. 12,5 mio. kr., for anlægsinvesteringer i oplandet og andre dele af Varde Kommune. pdf

D8 Vi i Naturens Events

 • Skovlund/Ansager udviklingsråd anbefaler forslaget under forudsætning af en god geografisk fordeling af midlerne. Da det er vigtigt at alle områder bliver tilgodeset og på den måde også bidrager til at turisme trækkes ind i landet. pdf

D Ansager Skoles Gæld.

 • I lyset af drastisk faldende elevtal på Ansager Skole anbefaler Skovlund/Ansager udviklingsråd at Varde Kommune eftergiver den gamle gæld. Således at skolen har en reel forudsætning for at levere det serviceniveau og skoletilbud som partierne bag strukturforliget har bestemt, samt byrådet godkendt og som forældre og elever kan forvente. pdf

P2 Administrativ besparelse på servicering af udviklingsråd

 • Der foreslås en besparelse på den kommunale servicering af Fællesudviklingsrådet, således at rådet selv skal lave dagsordener og referater uden kommunal bistand.
 • En sådan besparelse vil have store konsekvenser for mulig rekruttering af nye medlemmer. Når man hidtil har haft en kommunal medarbejder til at servicere rådet, må man fra kommunal side have tillagt denne indsats en stor betydning. Og indsatsen er af stor betydning! Forarbejdet med bilag og kontakter til relevante personer, inden dagsordenen er klar, omfatter et betydeligt tidsforbrug og kendskab til forvaltningen. Med denne kommunale indsigt kan en kommunal medarbejder spontant besvare spørgsmål, der er opstået under drøftelserne. Ligeledes omfatter det en service med udfærdigelser af referater, der er så detaljeret, at medlemmerne har et godt og troværdigt redskab, når man skal viderebringe eller anvende oplysninger fra Fællesudviklingsrådets drøftelser til det lokale UR.
 • Både UR-medlemmer og FUR-medlemmer er ulønnede lokale ildsjæle. Flere sidder i flere foreninger, hvilket er hensigten i version 2.0. Hvis ikke det er hensigten at udelukke folk, der stadigvæk er på arbejdsmarkedet, fra deltagelse, er man nødt til at se på arbejdsbyrden. For de, der har forladt arbejdsmarkedet og måske ikke tidligere har beskæftiget sig med administrativt arbejde, vil funktioner som mødeleder og referent ligeledes arbejds- og tidsmæssigt føles for tunge. Version 2.0 fremhæver at FUR- medlemmer er ligestillede. Hvis FUR skal vælge mødeleder og referent, er medlemmerne netop ikke ligestillede.
 • Varde Kommune har haft et ønske om at opgradere det tætte samarbejde mellem UR, FUR og kommune. Der er lagt et stort arbejde i denne version 2.0 proces. Nu må Varde Kommune ikke selv nedprioritere dette samarbejde ved at liste sig ud af ”bagdøren” og lade sine lokale samarbejdspartnere i stikken. pdf

P12 Nedklassificering af blinde vejstrækninger

 • Skovlund/Ansager Udviklingsråd kan ikke anbefale den foreslåede nedkvalificering af blinde veje og grusveje. Det er en ekstra byrde som pålægges enkelt beboer ved de berørte vejstrækninger, og der med øgede omkostninger (skat) for disse beboere. Det vil desuden have en negativ indflydelse på lysten til at bosætte sig i landdistrikter og om råder som bliver berørt.
 • Vores infrastruktur er et fælles ansvars- og indsatsområde, som skal have en ensartet kvalitet, uanset hvor den enkelte borger er bosat.
 • Nedkvalificerings forslaget er en direkte modarbejdelse af initiativer og frivillige indsatser, som bliver gjort for at sikre bosætning i alle områder i Varde Kommune. pdf

P13 Ændring af takst til flextrafik

 • Skovlund/Ansager Udviklingsråd vil ikke anbefale takststigninger. I vores lokalsamfund har vi mange ældre med alm. folkepension, hvilket sætter sine begrænsninger mht. transportudgifter. Mange byer har slet ingen rutetrafik i skolernes ferier, så flextrafik er den eneste mulighed de har. Flextrafik ordningen er en slags erstatning for busdrift i store dele af oplandet, og skal derfor have et prisleje som er attraktivt for brugerne.
 • Vi vil endda anbefale byrådet at overveje potentialet i, at flexjunior og flexung får mulighed for at køre over kommunegrænsen til junior- og ungetakst. Det vil bidrage til at mange grænse-postnumre som Ansager og f.eks. Alslev får større bosætningspotentiale med relation til nabokommunen. pdf

P14 Nedklasificering af vandløb

 • Skovlund/Ansager Udviklingsråd kan ikke anbefale den foreslåede nedkvalificering af vandløb. Det er en ekstra byrde som pålægges enkelte lodsejer, og dermed øgede omkostninger (skat) for de berørte. Det vil desuden have en negativ indflydelse på lysten til at bosætte sig i landdistrikter Ifølge vores lokale vandløbsformand vil det være meget skadeligt at fjerne den offentlige grødeskæring. Den nuværende skæring giver en ensartet grødeskæring i vandløbene, som så også giver ensartet vandstrømnings gennemgang i hele vandløbssystemet.
 • Bliver den privatiseret vil den enkelte lodsejer bruge maskiner eller helt undlade skæring. Idet de specielle mejeknive ikke vil være hvermandseje. Desuden vil der være offentligt tilsyn, som vil være folk med højere løn og som vil tage meget administrativ tid. Vandløb aftager også vand fra vejgrøfter, offentlige og industrivirksomheders pladser mv. Som vores vandløbsformand gennem mere end 25 år udtaler. ”Det vil give et dårligt resultat både for naturen, befolkning og vandløbssystem”. pdf

P16 Musikprofil i Ansager

 • Skovlund/Ansager Udviklingsråd er ikke enig i konklusionerne i forslaget og mener at projektet til fulde er lykkedes. Ingen af de der i dag er involveret i projektet kan genkende sig selv i forslaget. Udviklingsrådet undrer sig over, at man alene tager tidligere skoleleders holdning til projektet til indtægt i forslaget. Ikke mindst i lyset af, at det er mere end 1,5 år siden at den tidligere leder fratrådte sin stilling.
 • Timingen for at indstille projektet er særdeles uheldigt. Musikken i Ansager er et af de aktiver i Varde Kommune, der er mest udfordret af Covid-krisen. Uanset hvad fremtiden bringer, så har musikprofilen bidraget til at brande Varde Kommune. Derfor mener vi ikke at en indstilling af projektet midt i denne krise er rettidig omhu. pdf

P17 Reducere rådighedsbeløb til skolerne

 • Skovlund/Ansager Udviklingsråd kan ikke anbefale at reducere rådighedsbeløb til skolerne. Der er intet i grundskolernes kvalitetsrapport, der kalder på besparelser i Varde Kommune. For udenforstående virker det måske som et lille indgreb. Det er dog stort og væsentligt.
 • Hvis kommunen vil have en større faglighed med udgangspunkt i den enkelte elevs individuelle mål, må man differentiere. Det kræver, at forskellige undervisningsmidler er til rådighed - både digitalt men også i papirform. Ethvert undervisningsmiddel har sin svaghed og sin styrke i forhold til den enkelte elev. Begrænses underviseren af få mulige undervisningsmidler, kan undervisningen opleves ensidig og ikke fagligt inspirerende. pdf

P18 SFO - øget forældrebetaling

 • Skovlund/Ansager Udviklingsråd vil fraråde øget forældrebetaling til SFO. Det vil ikke bidrage positivt til at få bosætning over kommunegrænsen fra Billund Kommune, hvor der i forvejen er væsentlig lavere beskatning. pdf

P19 Læsekonsulent – nedlæggelse af 1/2 stilling

 • Skovlund/Ansager Udviklingsråd kan ikke anbefale, at man nedprioriterer denne indsats. Ikke Mindst set i lyset af, at man langt fra sendte finansiering med implementering af ordblindestrategien.
 • I en kort periode har ordblindhed været i mediernes søgelys. Mange voksne har berettet om, at de er blevet misforstået i deres skoletid. Det har man i Varde Kommune forsøgt, at rette op på. Det har vi ikke ønsket, at børn i dagens folkeskole skulle udsættes for. Der er gjort en stor indsats for at styrke børns læsning og hjælpe ordblinde børn i den daglige undervisning. Det er et arbejde, der skal følges op på. Nye elever med læseproblemer og undervisere, der løbende har brug for sparring af læsevejledere og læsekonsulenter kræver et tæt samarbejde.
 • Men en udhuling af den store indsats, der er blevet gjort, risikerer man at tabe det hele på gulvet igen, miste velkvalificerede medarbejdere og børns tro på, at de kan nå de samme faglige resultater som deres klassekammerater. - Vil man fastholde eller øge skolernes faglighed i Varde Kommune, er man også nødt til at analysere på, hvad der har skabt en øget faglighed. pdf

P30 Specialskolebørn retur til almen skole

 • Varde Kommune har i forvejen en meget høj inklusions-procent, der ligger væsentlig over landsgennemsnittet. Skovlund/Ansager Udviklingsråd kan bestemt ikke anbefales at den hæves yderligere, da dette ikke fremmer bosætning og søgning til skolerne på denne side af kommunegrænsen. pdf

P60 Ændring af dagcentertilbud

 • Der er foreslået reduktion af aktivitetsmedarbejdere som Skovlund/Ansager Udviklingsråd ikke kan anbefale.
 • Aktivitetsmedarbejderen har på det enkelte plejehjem en vigtig funktion i forhold til at skabe liv og kreativitet i beboernes hverdag. Aktivitetsmedarbejderen har ligeledes ofte den vigtige funktion at koordinere de frivilliges tilbud om hjælp, hvilket er motiverende for det frivillige arbejde og giver den frivillige et indtryk af at gøre en forskel - at blive modtaget og at være ønsket.
 • Vi kan i dag ikke undvære frivillige i vores plejecentre. De er blevet en del af dagligdagen. Men de frivillige skal også vejledes og ”plejes” for at bevare motivationen. De frivillige er der netop af egen fri vilje! Varde Kommune kan ikke forvente, at de bare er der. Derfor har aktivitetsmedarbejderen bl.a. af denne grund en meget vigtig funktion.
 • Der påpeges, at mange aktivitetsmedarbejdere er ufaglærte, er på nedsat tid eller på skånejobs. Hvor tænker man, at man kan anbringe disse mennesker, hvor de er billiger og stadigvæk udfører et meningsfuldt job? Ansager plejecenter har 1 aktivitetsmedarbejder, som udfører vigtige funktioner, som vi stadigvæk ønsker udført. pdf

Se Kommunens budgetforslag ved at klikke på hæfterne nedenfor:

vist 468 gange