søndag 5 jul 2020 - Ansager
Ordentlighed og retfærdighed for vort elitehold i 2. division
Læserbrev af Jimmy Østergaard, Ansager

Jeg har som tidligere formand været en del af vores dejlige divisionshold. Jeg er også kommet til den konklusion, at det er bedst at parterne skilles.

Hvorfor være i en forening, hvor man - af desværre et fåtal - er uønsket. Jeg vil gerne forholde foreningen og formanden for Ansager IF til foreningens vedtægter. Vil du Birgitte Jacobsen forholde dig til § 15 og 19 i vedtægterne og forklare, hvordan et udvalg kan oprettes, som det skete på mødet i hallen omkring juletid i 2017 med mere end 150 vidner, og så derefter nedlægges igen, uden at der har været indkaldt til ekstraordinært årsmøde, som der står i § 15.

Samtidig må du så også forklare, hvordan man kan vælge IKKE at ville udlevere elitens penge 91.000 kr. Jeg har personligt taget kontakt til højere instans og vil køre hele vejen, hvis jeg får ret. Dette vil også medføre at en advokat bliver sat på sagen. Samtidig må kommunen dokumentere, at de vil give offentlige midler til en forening, som ikke overholder vedtægterne.

Sidst men ikke mindst er vores licens til at spille division blevet os frataget på ulovlig vis. For mig handler det ikke om at tryne nogen, men om ret og ordentlighed. Skulle jeg ikke få medhold i mine klager, accepterer jeg og vil også komme videre derefter og opfordre alle til at kigge fremad. Men foreningen vil for altid være splittet og øv for det.

De sportsligste hilsener, Jimmy Østergaard


NB: Jeg mødes gerne med hovedbestyrelsen omkring et svar på ovenstående.

Nedenunder ses et udsnit af foreningens vedtægter, hvor alt fra elitens side er overholdt og underskrevne dokumenter forefindes i henhold til elitens optagelse.

§13

Hver aktivitet vælger på et årsmøde sig eget udvalg, bestående af så mange, dog mindst 3 personer, at det på betryggende vis kan varetage alle opgaver.
Stemmeret og reglement i henhold til forretningsorden.

Aktive medlemmer, der dyrker flere aktiviteter har stemmeret i hver af disse.
Passive medlemmer indenfor en aktivitet har stemmeret på den pågældende aktivitets årsmøde.
Alle valg til aktivitetsudvalgene skal foretages en gang årligt. Medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Udvalgene konstituerer sig selv.

§14

De forskellige aktivitetsudvalg udarbejder selv deres forretningsgang og forretningsorden.
Disse skal dog forevises hovedbestyrelsen til godkendelse.
Aktivitetsudvalgene skal senest 1. november indsende et budget til godkendelse i hovedbestyrelsen. Større uforudsete udgifter skal først godkendes af hovedbestyrelsen.

§15

En ny aktivitet kan med hovedbestyrelsens godkendelse til enhver tid optages, såfremt der fra den pågældende aktivitet udpeges et udvalg på mindst 3 personer, samt i øvrigt opfylder reglerne for momsfritagelse.
Formanden indgår automatisk i hovedbestyrelsen. Aktiviteter kan efter samråd med hovedbestyrelsen til enhver tid udgå af foreningen, hvis dette er blevet besluttet på et ekstraordinært årsmøde af denne aktivitet, hvor et medlem fra forretningsudvalget har møde- og taleret, med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. I så fald udgår formanden automatisk af hovedbestyrelsen.

§16

Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøder, så ofte han finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Der er mødepligt for alle medlemmer af bestyrelsen (eller stedfortrædere).

§17

Foreningens adresse er formandens.

§18

Hovedbestyrelsen er berettiget til at antage idrætsledere og evt. andre nødvendige hjælpere.

§19

Foreningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede deltagerer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. Foreningens formue tilfalder herefter til almennyttig og velgørende arbejde til idræts- og ungdomsarbejdet i Ansager.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 30. marts 2016 Revideret 2016

Vedtægter for Ansager Idrætsforening Stiftet d. 6. januar 1990

vist 2312 gange