lørdag 27 jun 2020 - Ansager
Hvem var det, der vandt i dag, -
Pressemeddelelse fra håndboldklubben sahk
Pressemeddelelse fra håndboldklubben sahk Foto: Pixabay Copyright
Ja, hvem var det egentligt der vandt?

Man kan spørge sig selv om denne sejrssang har lydt for sidste gang i Skovlund Ansager hallen, for så vidt angår 2. divisions håndbolddamerne. Og man kan spørge sig selv, om en fyldt hal, opildnet publikum, stemning, eufori, glæde og sorger, klapsalver, musik og festlige indslag fra halspeakeren søndag efter søndag, – virkelig er fortid i Ansager.

Meget tyder på, at Ansager Idrætsforening ( AIF ) og det tilhørende håndboldudvalg, ikke ønskede denne anerkendelse og eufori fra 2. divisions damernes succes og ekskluderede udvalget og den tilhørende spillertrup, på en meget raffineret måde.

At 2. divisions damerne og det tilhørende eliteudvalg under AIF ekskluderes, kommer ikke som en overraskelse, med baggrund i forskelligheder, interessekonflikter og gamle relationer af personlig karakter, der ofte resulterede i konflikter udenfor forenings- og håndboldmiljøet. Disse personrelationer og interessekonflikter gjorde arbejdsmiljøet mellem AIF´s håndboldudvalg og eliteudvalget anstrengt, hvorved en skilsmisse på sigt nok var uundgåelig. Men måden hvormed AIF´s håndboldudvalg ekskluderede eliteudvalget og truppen omkring 2 divisions damehåndbolden, vil sikkert i lang tid fremover, blive debatteret lystigt over kaffebordet i Ansager og opland, - for hvad skete der i AIF og hvem tog egentlig beslutningen?

Det var et enigt men fortvivlet og detroniseret eliteudvalg der tidligere i år, valgte en pragmatisk tilgang til AIF´s og det tilhørende håndboldudvalgs ekskluderingen af 2. divisions dametruppen og det tilhørende eliteudvalg, uden skelen til ekskluderingens proces og præmis i henhold til regler og vedtægter. Eliteudvalget ønskede ved sin tilkendegivelse, at minimere konfrontationen og accepterede AIF´s håndboldudvalgs tilgang, med baggrund i eliteudvalgets vilje til at ville det bedste for truppen omkring 2. divisions damerne.

 AIF´s håndboldudvalg tilbød 2. divisions damerne og det tilhørende eliteudvalg, at håndbolden kunne bestå i et omfang man selv ønskede, dog i egen klub og tilbød eliteudvalgets nye klub, at spillelicensen, der juridisk tilhørte moderklubben AIF, kunne lejes over en årrække. På den baggrund indgik AIF og AIF´s håndboldudvalg en aftale med eliteudvalgets medlemmer ultimo april i år, med præmissen for licensleje, kluboprettelse ved Dansk Håndboldforbund, økonomi til overtagelse ny klub, navneforhold og ønsket om fælles pressemeddelelse. 

 

SA HK – Skovlund Ansager Håndboldklub

Eliteudvalget måtte i arbejdstøjet og med baggrund i den indgåede aftale med AIF, var udvalget fortrøstningsfulde. Udvalget etablerede en styregruppe med eliteudvalgets repræsentanter og friske kræfter udefra. Baggrunden var at sikre flere kompetencer til det efterfølgende bestyrelsesarbejde og samtidig anskue processer, udfordringer og interessekonflikter i et nyt lys.

Medio maj i år etableredes SA HK ved stiftende generalforsamling, samtidig med en ny kluboprettelse ved Dansk Håndboldforbund. Begge dele i overensstemmelse med gældende regler og Folkeoplysningsloven. På grundlag aftaleforholdet med AIF og det tilhørende håndboldudvalg, udarbejdede SA HK som nystiftet forening på opfordring fra AIF´s formand, en licens lejeaftale og søgte etablering af en holdfællesskabsaftale, hvilket også var en præmis for licensleje og foreningssamarbejdet jævnfør Jysk Håndboldforbunds regler.

AIF og håndboldudvalget reagerede ved indkaldelse til et møde på Ansager Stadion, hvor foreningen orienterede om den efterfølgende pressemeddelelse på Ansager info - VLOG, hvor håndboldudvalget ikke ønskede at udleje licensen til SA HK, med baggrund i aftalebrud. Aftalebrud som øjensynligt relaterede sig til det indgåede aftaleforhold, hvor begge parter netop ønskede at sikre sig klarhed over præmissen for eksklusionen af 2. divisions damerne og tilhørende eliteudvalgs fremtid. Yderligere orienterede håndboldudvalget under AIF, at man allerede inden pressemeddelelsen, hvori udvalget orienterer om 2. divisions håndbolddamernes og eliteudvalgets eksklusion, havde taget beslutning om at 2. divisions damerne og eliteudvalget ikke skulle være en del af AIF. Forvirringen var stor og ville ingen ende tage!

Af misligholdelsesårsager fremsatte AIF`s håndboldudvalg, at SA HK havde brudt sig mod navneforhold, idet SA HK jævnfør aftaleforholdet ikke måtte kalde sig ” SIF, AIF og SIF / Ansager i et eventuelt holdnavn ”.

Yderligere mente AIF og AIF´s håndboldudvalg, at SA HK havde brudt sig med egen pressemeddelelse, idet aftaleforholdet kun tillod at ” man bestræber sig på at udgive en fælles pressemeddelelse på situationen senere ”.

AIF og håndboldudvalget søgte ikke interessekontakt til SA HK´s bestyrelse, således eventuelle misforståelser eller fejltolkninger kunne evalueres i begge parters interesse. Og man kan undres over AIF´s tilgang, for var det 2. divisions damerne eller eliteudvalget man i realiteten ønskede at ekskluderer.

Hvad parterne og i særdeleshed eliteudvalget ikke bemærkede var, at aftaleforholdet med AIF, var indgået med eliteudvalget og ikke den etablerede forening SA HK Skovlund Ansager Håndboldklub. Uanset AIF´s aftaleforhold til eliteudvalget, eller en efterfølgende ny håndboldklub, har hensigten fra AIF´s håndboldudvalg utvetydigt været at 2. divisions damehåndbolden kunne bestå i det omfang og på den præmis der var aftalt. Man kan derfor endnu engang undres over sagens udvikling og hvorfor AIF´s håndboldudvalg ikke søger en løsningsorienteret tilgang.

 

Konflikt for konfliktens skyld

Når man kigger tilbage på forløbet for 2. divisions damernes og eliteudvalgets ekskludering, forekommer processen uheldig, jævnfør AIF´s vedtægter og det forhold at foreningen rent faktisk har rådført sig med Jysk Håndboldforbund under processen, - et forhold hvor rådgiver end ikke har taget initiativet til partshøring af 2. divisions damernes eliteudvalg.

AIF´s håndboldudvalg tilgår ekskluderingen af 2. divisions damerne og eliteudvalget ud fra en betragtning, der går på at eliteudvalget er et ” underudvalg ” under AIF´s håndboldudvalg, hvorved det alene er håndboldudvalget under AIF der med mandat fra hovedbestyrelsen ekskluderer ” underudvalget ”, altså eliteudvalget.

Imidlertid savnes AIF´s tilgang til dokumentation for godkendelse i hovedbestyrelsen, med baggrund i foreningens vedtægter, og det forhold at formanden for eliteudvalget automatisk indgik i hovedbestyrelsen, med tale- og stemmeret på lige fod med øvrige formænd i øvrige udvalg, jævnfør AIF´s vedtægter, hvorved det umiddelbart kan konstateres at eliteudvalget ikke har været et underudvalg.

Ligeledes fremgår det af AIF´s vedtægter, at en ” aktivitet kan efter samråd med hovedbestyrelsen til enhver tid udgå af foreningen, hvis dette er blevet besluttet på et ekstraordinært årsmøde af denne aktivitet, hvor et medlem fra forretningsudvalget har møde- og taleret ”. Dette årsmøde er ikke afholdt og formanden har ikke haft taleret i forbindelse med eksklusionen af 2. divisions damerne og eliteudvalget. Det må derfor konkluderes, at eksklusionen af 2. divisions damerne, herunder eliteudvalget, - med overvejende sandsynlighed ikke er ekskluderet, eller i hver fald ikke er ekskluderet korrekt i henhold til AIF`S vedtægter og derfor stadig er at betragte som et udvalg under AIF.  

 

Divisionshåndbolden kommer tilbage

I Ansager og opland melder spørgsmålet sig, - ville AIF og håndboldudvalget egentlig leje sin spillelicens til 2. divisions håndbolden og eliteudvalget? Og hvad er agendaen egentligt, når alt kommer til alt. Det spørgsmål får Ansagers befolkning nok ikke svar på, eller også er svaret stiltiende fra AIF´s side.

SA HK har i den forgangne periode fundet fodfæste i foreningens tilgang på ” ordentlighed ”. Foreningen har søgt og trykprøvet de muligheder der nu engang er ved Varde kommune og Jysk Håndboldforbund, og har fået adskillige tilkendegivelser fra lokalbefolkningen, sponsorer og øvrige interessenter. Husk på, at foreningen faktisk har fået en mulighed forærende fra AIF, uanset den præmis og det rod hvormed den er opstået. SA HK er i dag en selvstændig klub under Jysk Håndboldforbund.

Indledningsvis forsøgte SA HK at fastholde AIF og AIF´s håndboldudvalg på det indgåede aftaleforhold, hvormed SA HK kunne leje licensen til fortsættelse af divisionshåndbolden i Ansager. SA HK så det efterfølgende for udsigtsløst, at få AIF til forhandlingsbordet og må i dag sande at kommunikationen til AIF og AIF´s håndboldudvalg er ikke eksisterende.

SA HK er en damehåndboldklub for alle pige og damespillere, uanset talent, niveau og ambitioner, der ønsker fællesskabet i foreningen med interesse for håndbolden og glæden ved kammeratskabet.

Men SA HK har også for 1. holdets vedkommende ambitioner og motivation til mere, end det niveau Jysk Håndboldforbund sandsynligvis indplacere foreningens hold på, som ny klub i forbundet. Det ændrer dog ikke på, at alle aktiviteter og tiltag SA HK´s spillere, ledere, trænere, medhjælpere, frivillige og bestyrelse involverer sig i, er i foreningens interesse og til glæde for alle medlemmer.

Divisionshåndbolden kommer tilbage til Ansager og Skovlund Ansager Hallen, - det har bestyrelsen og SA HK´s 1. holdspillere givet håndslag på. Byens borgere kan i tillid til byens nye håndboldklub, se frem til en fyldt hal, opildnet publikum, stemning, eufori, glæde og sorger, klapsalver, musik og festlige indslag søndag efter søndag, - men det tager tid og kræver en stor fælles arbejdsindsats specielt for 1. holdet, der mentalt er detroniseret.

 

Ny klub uden økonomisk grundlag

Formegentlig søgte AIF en lykkelig eksklusion af 2. divisions damerne og eliteudvalget, med baggrund i rådgivning fra JHF, - sandsynligvis uden skelen til ekskluderingens proces og præmis i henhold til Idrætsforeningens regler og vedtægter, da ingen umiddelbart kan huske hvad der er aftalt og ingen fra AIF´s bestyrelse søger at underbygge eksklusionens berettigelse.

Og formegentlig havde AIF og AIF´s håndboldudvalg intention om, at 2. divisions damernes eliteudvalg kunne overdrages den opsparede økonomi på 91.521,50 DKK. der bl.a. stammer fra spillernes hjælp til forskellige arrangementer, sponsorer og lignende.  Det sker bare ikke, da AIF og AIF´s håndboldudvalg vil forsøge at videreføre 2. divisionshåndbolden under AIF´s fane, med det spillermateriale der er til rådighed, eller med en holdfællesskabsaftale med ekstern klub.

2. divisionsdamerne og eliteudvalget har primo 2018 alene været økonomisk kompenseret fra sponsorer der ville støtte 2. divisionsdamerne og eliteudvalgets arbejde. Yderligere blev økonomien suppleret af frivilligt arbejde fra divisionsdamernes side, der med deres engagement bidrog til indtægter til udvalget, hvorved forretningsgrundlaget til driften af eliteudvalgets økonomi balancerede. AIF har siden primo 2018 ikke bidraget med økonomi til divisionsdamernes og eliteudvalgets drift, idet denne aftale netop var en forudsætning og del af aftalegrundlaget ved oprettelse af eliteudvalget, som et sidestillet udvalg med AIF´s håndboldudvalg.

Det virker derfor besynderligt, at AIF ikke frigiver eliteudvalgets opsparede økonomi 91.521,50 DKK og henviser til, at ” Da der ikke foreligger en samarbejdsaftale mellem SA HK og AIF, hvilket var krav fra AIF for overførsel af rest summen, kan AIF desværre ikke imødekomme SA HK´s ønske ” om udbetaling. Yderligere bemærker AIF, at ” det var en klar aftale at pengene skulle følge licensen ”.

Var det egentligt AIF´s agenda at indgå en holdfællesskabsaftale med en ekstern klub, - supplere aftaleforholdet med en licens, og yderligere supplere et nyt klubsamarbejde med eliteudvalgets opsparede økonomi? Det bør man som håndboldelsker reflektere over i en stille stund, - for hvorfor denne eskalering af en ulykkelig skilsmisse.

En ting er sikkert, - der sidder nogle forundrede sponsorer, - nogle detroniserede og arbejdsomme divisionsdamer, og et tidligere eliteudvalg tilbage, med en undren på AIF´s moral.

Ansagers befolkning, lokale, Kommune, sponsorer og øvrige med interesse for 2. divisions håndbolden i Ansager, bør stille sig det spørgsmål om AIF har handlet korrekt og har søgt den bedste løsning. Der er ingen tvivl om, at baggrunden udelukkende skal findes i forskelligheder, interessekonflikter og gamle relationer af personlig karakter, der ofte resulterede i konflikter udenfor forenings- og håndboldmiljøet. Men er det rimeligt, at disse uforsonligheder skal ødelægge foreningslivet i Ansager, - nej, det er en skam. Det må derfor være på sin plads, at lokale patrioter rundt om i Ansager og opland, søger en forklaring fra AIF´s hovedbestyrelse, som naturligvis bør kunne stå på mål for deres handlinger overfor medlemmerne på den kommende generalforsamling, en generalforsamling hvor SA HK´s bestyrelse og nye medlemmer med rette ikke deltager.

Yderligere informationer og dokumentation kan findes på SA HK´s hjemmeside: sahk.dk/Konflikten-med-AIF

Bestyrelsen for SA HK Skovlund Ansager Håndboldklub

 

Hent hele teksten til udskrift: Pressemeddelelse som PDF

vist 2405 gange