tirsdag 7 maj 2013 - Ansager
Hotel: Ordinær generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Ansager Hotel ApS torsdag d. 30. maj kl. 19.00 på Ansager Hotel.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.Valg af dirigent.
2.Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012.
3.Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning til godkendelse.
4.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5.Behandling af indkomne forslag.
6.Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
a. På valg til bestyrelsen er Magnus Dahlmann, Gert Hansen & Kristian Gylling Jensen.
7.Valg af revisor.
8.Eventuelt.

I henhold til vedtægterne er årsrapport og ledelsesberetning fremlagt til eftersyn for anpartshavere og kan rekvireres for anpartshavere ved henvendelse på info@ansagerhotel.dk

Forslag fra anpartshaverne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til selskabet sent 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

Med venlig hilsen

Peter Fog
Ansager Hotel ApS

vist 257 gange