lørdag 28 apr 2018 - Skovlund
Fra Lokallistens generalforsamling
Referat fra Lokallisten 2017 generalforsamling onsdag d. 25. april 2018 afholdt på ”Lærkelil”, Skovlund

Tilstede var ca. 25 personer incl. bestyrelsen og Lokallistens 2 byrådsmedlemmer: Tom Arnt Thorup og Henrik Kastrupsen.

Af vedtægterne fremgår det, at den årlige generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts måned. Dette er ikke sket i år, men forsamlingen godkendte på trods heraf generalforsamlingens legitimitet.

Det blev besluttet, at udsætte punkt 8: ”Politisk debat” til efter afslutningen af den egentlige generalforsamling

Det blev besluttet, at lade punkt 10 udgå og lade det være op til bestyrelsen at godkende referatet.

Ad 1. Lars Sadova valgtes til dirigent.

Ad 2. Formandens beretning – se den her

Formandens beretning blev godkendt. Beretningen blev suppleret med orientering fra byrådsmedlemmerne samt med Niels Jørgen Nielsens beskrivelse af Lokallistens opstartsforløb.

Ad 3. Årsregnskab og forslag til budget.

Begge blev godkendt.

Ad 4. Fastsættelse af årskontingent.

Det blev besluttet at årskontingentet fortsat skal være på 100 kr. pr. person.

Ad 5. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.

Nuværende bestyrelsesmedlemmer Søren Lyngesen og Tom Arnt Thorup ønskede at udtræde af bestyrelsen.
Som nye medlemmer af bestyrelsen valgtes: Lasse Ottesen (Ølgod) og Rie Starup (Ansager).
Som suppleanter valgtes: Philip Vossen (Gårde) og Sidsel Klausen (Ansager).

Ad 7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

Nuværende revisorer: Hardy Vedstesen og Niels Erik Vedstesen blev genvalgt.
Det blev vurderet, at det ikke var nødvendigt med en suppleant.

Ad 8. Politisk debat.

Udsat.

Ad 9. Evt.

Præsentation af de tilstedeværende.

I øvrigt blev der kort kommenteret på byrådsmedlemmernes rolle i Byrådet, men der var enighed om, at der var behov for snarligt at afholde et møde med fuld fokus på de 2 byrådsmedlemmers / Lokallistens rolle i Varde Byråd.

Mange tak til Lone Emborg og Lars Sadova for at stille dejlige lokaler samt fin servicering til rådighed.

Referent: Kirsten Juul-Andersen

Bilag: Formandsberetning

vist 379 gange