tirsdag 10 jan 2017 - Ansager
Høringssvar fra Kaj-Åge Jensen
Jeg er rystet over kvaliteten på oplægget og den manipulerende måde, det er fremlagt på

Høringssvar på den indl. Inspirationshøring vedr. struktur på dagtilbuds - og skoleområdet

Efter at have læst alt tilgængeligt materiale samt deltaget i alle fire borgermøder, er jeg rystet over kvaliteten på oplægget og den manipulerende måde, det er fremlagt på. Min kone og jeg har tilsammen 21 års byrådserfaring, og vi har i den tid aldrig oplevet at skulle tage så afgørende beslutninger på et så vildledende grundlag, som de tre strukturforslag repræsenterer.

Per Rask Jensens postulerede besparelser på 20 til 40 mil. pr. år ved de tre fremlagte forslag, har ingen hold i virkeligheden. Eksempelvis er det i forslag 1 angivet, at der spares 21.628.000 kr. i lønninger pr. år, hvilket vil svare til 42 lærerstillinger pr. år. Besparelserne - sat op imod den samlede nettoudgift på Varde Kommunes skolevæsen på 130.447.783 kr. - viser, hvor urealistiske tallene er.

Et eksempel i forslag 1 er den angivne besparelse på 15.040.000 kr. ved etablering af børnebyer for 0.-3. kl. og optimering af klassedannelse af 4.-9. klasse, hvilket svarer til 16,75 klassedannelser mindre. Det vil sige et elevtal på 469 som så skulle kunne ”anbringes” i kommunens øvrige klassedannelser. Den optimering, der forudsættes i forslaget kan kun lade sig gøre, hvis alle kommunens elever går på samme skole, og der er 28 elever i hver klasse.

Hvis elever fra Ansager skoles 4.-9. kl. eksempelvis skal placeres på Agerbæk skole vil det give samme antal klassedannelser, som hvis de var blevet på hver deres skole. Det samme gør sig gældende, hvis man kikker på Lund Kvong, Outrup og Blåbjerg skoler. Der er altså ingen optimeringsbesparelser på sammenlægning af skoler eller skoledistrikter. Tværtimod kan man undgå nye udgifter til transporten.

Man kan se på tal fra forskellig synsvinkel. Der har været talt meget om, at små klasser er dyre. Men på en lille skole udløser 2 små klasser kun 1 klassedannelse. På en stor skole i Varde udløser 1 elev for meget på en årgang en ekstra klassedannelse. Sammenlagt udløser 18 elever på denne skole 4 ekstra klassedannelser.

I alle tre forslag ødelægges der velfungerende og trygge lærings – og børnemiljøer, men de tal, der er lagt frem, som skal legitimere besparelserne, er fiktive og ukorrekte.

De 50.000 m2, der er fremlagt i oplægsmaterialet vedr. skolestrukturen som unødvendige dyre udgifter på 15.775.000 kr., har intet at gøre med de i alt 120.000 m2 (heraf 114.000 m2 til kerne-opgaver), som kommunens skoler råder over.

I oplægget vises udgiften for en elev på friskole sammenlignet med udgiften for en folkeskoleelev som en stor besparelse for kommunen. Ser man på de oplyste tal, passer de ikke sammen. De 69.000 pr. elev er et bruttotal, hvor bloktilskuddet ikke er trukket fra – det vil sige netto 32.000 pr. folkeskoleelev, hvilket også passer bedre til den gennemsnitlige pris, der er oplyst pr. klasse. Er udgiften på 32.000 til friskoleeleven korrekt, er der ikke sparet en krone. Men friskole-foreningens sekretariat har oplyst, at prisen er 40.000 x 92% = 36.800 kr.

Jeg foreslår, at byrådet ikke træffer beslutning om at nedlægge vores velfungerende skoler og institutioner ud fra oplægget af følgende grunde:

Der er for mange fejl i beregningerne i det fremlagte materiale. Det kom også frem på møderne.

På borgermøderne blev det endvidere nævnt gentagne gange af deltagere fra arbejdsgrupperne, at de ikke kunne genkende deres bidrag.

Deltagerne i arbejdsgrupperne bør være bredt repræsenteret.

Aktive børn skal ikke tilbringe mange timer i en bus. De skal leve efter Vardes Komunes vision ”Vi i naturen”.

De lokale skolers overbygning bør bevares. Ansager skoles overbygning er et vigtigt parameter i vores lokalområde, som er i rivende udvikling. Vi har mange ildsjæle, der uafladeligt arbejder for udvikling, fremgang og fællesskab. Vi har stor fremgang på tilflytning og en skole, der i årevis har været kendt for stor faglighed, et godt læringsmiljø samt godt fællesskab og værende på forkant med udviklingen.

Vi har et meget velfungerende idræts- og fritidsliv for vores børn og unge. Det kræver en lokal skole, hvor børn, forældre og medarbejdere kender og støtter op om fælles initiativer og det enkelte barns udvikling.

Vores børn og unge har brug for tid til lokal forankring, der gør dem til kompetente, ansvarlige og livsduelige mennesker.

Eksperterne og de nyeste rapporter siger med al tydelighed, at en overbygningsskole geografisk løsrevet fra det nærområde, hvorfra eleverne rekrutteres på det kraftigste frarådes. Der peges på, at forældre langt fra skolens beliggenhed ikke kan være engageret og medvirkende til børnenes læring og skolens liv. Jf. bl.a. konklusioner i evalueringsrapport fra Helsingør Kommune.

Kaj-Aage Jensen, Mølgårdvej 28, 6823 Ansager

vist 1472 gange