torsdag 23 apr 2015 - Ansager
Hotel: Ordinær generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Ansager Hotel ApS mandag d.18. maj kl. 19.00 på Ansager Hotel.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1)Valg af dirigent
2)Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014
3)Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning til godkendelse
4)Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5)Behandling af indkomne forslag
6)Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
a) På valg til bestyrelsen er Gert Hansen, Søren Sørensen og Kristian Gylling Jensen
7)Valg af revisor
8)Eventuelt

I henhold til vedtægterne er årsrapport og ledelsesberetning fremlagt til eftersyn for anpartshavere og kan rekvireres for anpartshavere ved henvendelse på peterfog@veti.dk .

Forslag fra anpartshaverne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

Peter Fog, Ansager Hotel ApS

vist 878 gange