mandag 7 apr 2014 - Ansager
Hotel: Ordinær generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Ansager Hotel ApS onsdag den 30. april kl. 19.00 på Ansager Hotel.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.Valg af dirigent.
2.Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013.
3.Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning til godkendelse.
4.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5.Behandling af indkomne forslag.
6.Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
­a. På valg til bestyrelsen er Peter Fog, Kim Madsen og Ejvind Knudsen, samt et nyt bestyrelsesmedlem efter Magnus Dahlmann, som er udtrådt af bestyrelsen.
7.Valg af revisor.
8.Eventuelt.

I henhold til vedtægterne er årsrapport og ledelsesberetning fremlagt til eftersyn for anpartshavere og kan rekvireres for anpartshavere ved henvendelse på peterfog@veti.dk.

Forslag fra anpartshaverne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

Med venlig hilsen
Peter Fog, Ansager Hotel ApS

vist 664 gange