torsdag 16 maj 2013 - Ansager
Udvikling: Byrummet – vores fælles visitkort
Ansager skal fremstå spændende og indbydende

Hovedidé

At opbygge, forskønne og vedligeholde byrummet således at byen i sin helhed fremstår som en spændende og indbydende ramme for det gode liv og samtidig afspejler det det kunstneriske og kulturelle virke, som er i og omkring byen.

Projektets elementer

Flere træer i byen: Træer langs centrale gader kan pryde byrummet, nedsætte hastigheden, markere p-holdepladser og give oplevelser.

Mere vand i byen: Å-løbene igennem Ansager er unikke. Åerne markeres og kommer "frem i lyset" ved at etablere indirekte belysning ved alle fem broer og ved vandmøllen.

Vandkunsten i rundkørslen ved indkørslen til Nørregade bør vækkes til live.

Flere "rastepladser" og oaser i byen: Etablering af flere friarealer og legepladser til børn, unge og voksne. Fremhæve grønne områder med plads til børn, unge og voksne. Vi ønsker at skabe mere samvær på tværs af generationer og interesser ved f eks at have legeredskaber til børn, bålhus til unge, udendørs fitness til voksne og petanque bane til ældre.

Vej -, park - og stibelysning i byen: Ansager trænger til at blive set i et andet lys Udskiftning af gamle gadebelysninger skal følge en ny helhedsplan.

Stibelysning kan udbygges og bør også indarbejdes ifm planer om nye gang - og cykelstier til eks Kvie Sø mm.

Portaler ved de fire indfaldsveje: For at give besøgende et godt positivt indtryk når de kører ind i byen.

Forudsætninger

En væsentlig forudsætning er at der bliver indhentet tilladelse fra de relevante myndigheder og at projektet koordineres med kommunen.

Ressourcer

Projektet vil kræve en del frivilligt arbejde. Kræver koordination og opbakning fra kommunen, således at vi selv kan forestå dele af arbejdet - men støttet med kommunal arbejds- og maskinkraft.

Finansiering

Fundraising, LAG-midler, egen finansiering og kommunal støtte.

Området

Byen, det offentlige rum samt udvalgte bygninger.

Handlinger

En arbejdsgruppe skal nedsættes for at frembringe forslag og projektbeskrivelse.

Der skal afholdes borgermøder, møder med kommunen.

Tidsperspektiv

Opstart 2013 og stepvis udførelse i 2014 og 2015

vist 324 gange